یخچال زیرکابینتی آزمایشگاهی

0 نظر
تولید کننده: Iran
کد محصول: LAB85
موجودی در انبار

بررسی اجمالی

دﯾﺘﺎ ﻻﮔﺮ ﻟﻤﺴﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﯿﺴﯿﻢ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ارﺳﺎل SMS

ﭘﻨﻞ ﮐﺎرﺑﺮي ﺑﺎ  آﯾﮑﻮن ﻫﺎي ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ

ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ اﻋﺸﺎري دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺎ دﻗﺖ ﯾﮏ دﻫﻢ درﺟﻪ 

سیستم Multi Air Flow و اواﭘﺮاﺗﻮر ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ

ﻗﻔﻞ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﺑﺎز ﺷﺪن درب ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ

اﻋﻼم ﻫ...