یخچال واکسن کوچک

0 نظر
تولید کننده: Iran
کد محصول: VX 120
موجودی در انبار

بررسی اجمالی

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎي ﯾﺨﭽﺎل
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري واﮐﺴﻦ در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ

ﮐﺎرﺑﺮد
48 ﺳﺎﻋﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﺮودت در ﻣﺤﺪوده ﻣﺠﺎز ﭘﺲ از ﻗﻄﻊ ﺑﺮق

دﯾﺘﺎ ﻻﮔﺮ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ارﺳﺎل SMS

ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ اﻋﺸﺎري دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺎ دﻗﺖ ﯾﮏ دﻫﻢ درﺟﻪ

دارای سیستم گردش هوای داخلی
اﻋﻼم ﻫﺸﺪار دﯾﺪاري و ﺷﻨ...