یخچال های پزشکی

یخچال زیرکابینتی آزمایشگاهی

یخچال فریزر نگهداری فرآورده های خون

یخچال نگهداری داروها و مواد بیولوژیک بسیار حساس

یخچال نگهداری مواد و کیت های آزمایشگاهی در حجم متوسط

یخچال نگهداری مواد و کیت های آزمایشگاهی در حجم کم

یخچال واکسن کوچک

یخچال پزشکی - آزمایشگاهی نگهداری کیت و مواد آزمایشگاهی

یخچال نگهداری واکسن استاندارد

یخچال نگهداری مواد و کیت های آزمایشگاهی

نمایش 1 تا 9 از 9 (1 صفحه)
09109251250
+989109251250