آزمایشگاهی و بیمارستانی

تجهیزات مربوط به آزمایشگاه پاتولوژی مانند دستگاه هموسیلر و یخچال های بیولوژیک ارائه می شود.

ﺷﯿﮑﺮ روﺗﺎﺗﻮر دﯾﺠﯿﺘﺎل

همو سیلر خون برقی Compact seal

هموسیلر دیجیتال شلنگ کیسه خون

یخچال فریزر نگهداری فرآورده های خون

یخچال نگهداری داروها و مواد بیولوژیک بسیار حساس

یخچال پزشکی - آزمایشگاهی نگهداری کیت و مواد آزمایشگاهی

ﻫﻤﻮﺳﯿﻠﺮ آنالوگ ﺷﻠﻨﮓ ﮐﯿﺴﻪ ﺧﻮن

همو سیلر برقی رو میزی Combo Seal

یخچال نگهداری واکسن استاندارد

یخچال نگهداری مواد و کیت های آزمایشگاهی

نمایش 1 تا 10 از 10 (1 صفحه)
09109251250
+989109251250